Fly Jack

Ośrodek szkolenia i egzaminowania pilotów dronów

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Serwisu latajdronem.com.pl („Regulamin”) reguluje zasady świadczenia usług szkoleniowych przez Jacka Turek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FLY JACK Jacek Turek nazwanego w dalszej części „Wyznaczony Operator” wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piecowska 54c, 44-280 Rydułtowy, NIP 6472575633, REGON:365615026 adres poczty elektronicznej: biuro.flyjack@gmail.com

2. Usługami szkoleniowymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu są usługi w zakresie szkoleń lotniczych oraz prowadzenie egzaminów na kwalifikacje lotnicze (łącznie jako „Usługi”), świadczone na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców („Klienci” w liczbie mnogiej, „Klient” w liczbie pojedynczej). 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest „Wyznaczony Operator” . Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w zakładce Polityka prywatności i cookies https://latajdronem.com.pl/polityka-prywatnosci/.
Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku ze świadczeniem Usług, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Usług Serwisu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Klienta korzystającego ze szkoleń i egzaminów jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

§ 2. Zakup usługi

1. Warunkiem rozpoczęcia Usługi jest złożenie przez Klienta zamówienia na stronie https://latajdronem.com.pl  lub wysłania zapytania na pocztę elektroniczną biuro.flyjack@gmail.com , 

warunkiem zakupu jest 
Opłacenie wystawionej faktury lub dokonanie zamówienia i opłacenie zamówienia przez przelewy 24. 

§ 3. Realizacja usługi
1. W przypadku zakupienia szkolenia lotniczego , „Wyznaczony Operator” czyli FLY JACK Jacek Turek
tworzy dostęp do materiałów szkoleniowych , oraz ustala termin realizacji szkolenia stacjonarnego lub elearning.

Szkolenie lotnicze 
składa się z części teoretycznej z zakresu :

 • Przepisy lotnicze
 • Ograniczenia możliwości człowieka
 • Procedury operacyjne
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Meteorologia
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

oraz części praktycznej z zakresu: 

 • Czynności przed lotem
 • Procedury w trakcie lotu

Aby móc skorzystać ze szkolenia lotniczego :

Krok 1:
Klient koniecznie powinien Zarejestrować się jako operator
-tutaj (strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
*Bez rejestracji nie ma możliwości przystąpienia do do szkolenia lotniczego 
*numer operatora uzyskany przy rejestracji jest konieczny do uzupełnienia dokumentacji

Krok 2:
Po rejestracji, Klient powienin ukończyć  szkolenie A1,A3 i ukończyć egzamin online:
-tutaj (strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
*Bez aktualnych uprawnień A1,A3 nie ma możliwości przystąpienia do szkolenia lotniczego.

2.W przypadku zakupu dostępu do egzaminu A2 , „Wyznaczony Operator” czyli FLY JACK Jacek Turek
tworzy dostęp do egzaminu , oraz ustala termin realizacji egzaminu. 

Aby móc podejść do egzaminu na podkategorię A2  w pierwszej kolejności: 

Krok 1:
Klient koniecznie powinien Zarejestrować się jako operator
-tutaj (strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
*Bez rejestracji nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu A2
*numer operatora uzyskany przy rejestracji jest konieczny do uzupełnienia dokumentacji

Krok 2:
Po rejestracji, Klient powienin ukończyć  szkolenie A1,A3 i ukończyć egzamin online:
-tutaj (strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
*Bez aktualnych uprawnień A1,A3 nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu A2

Krok 3:
Klient powinien ukończyć kurs A2 dostępny w profilu pilota: 
-tutaj (strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego)

Krok 4:
Klient powinien złożyć oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia
(pobierz tutaj)
z zakresu:

 • Przygotowanie do operacji UAS:
 • Przygotowanie do lotu
 • Lot w normalnych warunkach
 • Lot w warunkach odbiegających od normy:
 • Odprawa, podsumowanie i informacja zwrotna:

Następnie można podejść do egzaminu A2

egzamin A2 to test składający się z 30 pytań z zakresu:

 • meteorologia,
 • osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Zaliczenie wymaga udzielenia minimum 75% prawidłowych odpowiedzi.
Na rozwiązanie testu klient ma 30 minut.
Wynik egzaminu znany jest natychmiast po jego zakończeniu.
Negatywny wynik egzaminu jest równoznaczny z koniecznością ponownego wykupienia dostępu do egzaminu. 

Egzamin odbywa się na naszej platformie elearningowej natomiast wymaga:
Weryfikacji Tożsamości oraz nadzoru by jego wynik był niepodważalny i jednoznaczny.

Dlatego podczas egzaminu koniecznym jest prowadzenie wideokonferencji (aplikacja ms Teams)

3. Po zakończeniu usługi „wyznaczony operator” czyli Fly Jack Jacek Turek , zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji szkoleniowej lub egzaminacyjnej i wysłania odpowiedniego kompletu dokumentów do Urzędu Lotnictwa Cywilnego celem potwierdzenia uzyskania uprawnień przez klienta.

§ 6. Reklamacje i zażalenia 

1.wszystkie sprawy związane z reklamacjami (np problem z zakupem, lub problem z logowaniem do strefy elearningowej ) oraz zażalenia złożyć należy wysyłać na adres mailowy biuro.flyjack@gmail.com
2.„Wyznaczony Operator” rozpatruje reklamację i wykonuje swoje obowiązki, z niej wynikające, w następujących terminach: do 10 dni roboczych
3. „Klient ” po dokonaniu płatności nie ma możliwości odstąpienia od umowy

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące usług można składać na adresy podane w zakładce Kontakt na stronie głównej lub na biuro.flyjack@gmail.com

3. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. „Wyznaczony operator” może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie , wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.